NÄTVERK ”EDNA”

EDNAs vision: ”Samarbete mellan miljöövervakning och forskning gynnar framtagande och användande av kvalitetssäkrade DNA-metoder för miljöövervakning och miljöanalys.”

EDNA är ett öppet forum där forskare och avnämare kan diskutera hur metoderna kan användas inom miljöövervakning och forskning, med fokus på fördelarna av samarbete. Ett antal arbetsgrupper finns inom EDNA, som skapades efter ett större arbetsmöte arrangerat av SLU i samarbete med HaV och NV. Deltagande parter är idag GU, SLU, UMU, UU, HaV, NV, SciLife Lab, NRM, SU, KTH, SVA, Coalition Clean Baltic m fl.

Senaste aktivitet genomfördes 7 november 2019. SLU Metabarcoding Laboratory – ”UMBLA” – presenterade sig i samband med mötet. Tidigare EDNA-aktivitet gick av stapeln i Uppsala den 27 och 28 november 2017.

EDNA håller diskussionsmöten kopplat till en minikongress där forskare får möjlighet att informera om senaste resultat, och där hela gruppen diskuterar vägen framåt för miljöövervakningen, inte bara tekniskt utan även analytiskt, infrastrukturellt och ekonomiskt. Vår vision är att ett samarbete mellan miljöövervakning och forskning gynnar framtagande och användande av kvalitetssäkrade DNA-metoder för miljöövervakning och miljöanalys.

EDNA kommer under 2017-2020 framförallt att följa arbetet inom COST action CA15219 DNAqua-net (Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe) där samma frågor diskuteras på europeisk nivå, med 32 deltagande länder.
Vill du vara med eller har frågor? Kontakta EDNA-koordinatorn Maria Kahlert (maria.kahlert@slu.se)

EDNA-möte 2017: 28 April på Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg
Minnesanteckningar finns här.
Presentationer EDNA möte HaV 28 April 2017.
Minnesanteckningar från startmötet 2017 finns här.