Lista över projekt

En inkomplett lista över projekt med koppling till nationell streckkodning:

Forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning:
läs mer här.

SWEMA – Svenska Artprojektet genomförde 2006-2009 en marin inventering där materialet spritlades. Via museistöd från Artprojektet och finansiellt stöd från HaV kunde sedan ett samarbete med NorBOL & Göteborgs Naturhistoriska museum generera streckkoder för mer än 300 arter av marina evertebrater som är svårbestämda med traditionella metoder. Sekvenserna är tillgängliggjorda via BOLD.

SVENSKA RYGGRADSDJUR: Naturhistoriska riksmuseet har med stöd från Formas tagit fram DNA streckkoder för de flesta av Sveriges ryggradsdjur. Fåglarnas och fiskarnas streckkoder finns tillgängliga i BOLD.

FJÄDERMYGGOR (Chironomidae) som miljöindikatorer i vattenmiljöer. Naturhistoriska riksmuseet har med stöd från havs- och vattenmyndigheten byggt upp en referensdatabas med streckkodssekvenser från fjädermyggor och utvecklat metoder för att med sekvenserna bestämma artsammansättningen av fjädermyggslarver i bottenprover från miljöövervakningen i Östersjön. Artsammansättningen indikerar miljökvaliteten – t.ex. övergödning och syrebrist. Med streckkoderna (tillgängliga i BOLD) kan larverna nu artbestämmas på ett kostnadseffektivt sätt (vilket inte var möjligt med traditionella morfologiska metoder), och en mer verklighetsbaserad bild av den biologiska mångfalden genereras. Metodiken planeras att utvidgas till sjöar och vattendrag och då möjligen inkludera andra organismgrupper i proverna.

KISELALGER – ca 20% av alla arter av kiselalger som förekommer i Sverige har en streckkod – dessa 20 % utgörs av de arter som är vanligast förekommande och som ofta dominerar prover. Mer om detta här.

e-DNA I MILJÖÖVERVAKNING